Dział GOK > Projekty
 1.  

  Gminy Ośrodek Kultury w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

  Data publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2008 

  Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: brak.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku.
  Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  Zdjęcia dodane przed dniem 10 września nie posiadają opisów oraz tekstu alternatywnego.
  Artykuły tekstowe nie spełniają norm pod względem wielkości oraz czcionki.

  Jesteśmy w trakcie zmiany strony internetowej na odpowiednią co zajmie jeszcze jednak trochę czasu.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Rakucka Pająk basiagok@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 068 351 2135. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście mieszczące się przy ul. Gagarina 21 posiada wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  Wejście odbywa się schodami z poręczą, wejście jest przystosowane dla podjazdu wózków inwalidzkich.
  Gabinet Dyrektora GOK znajduje się na pierwszym piętrze.
  W budyneku nie posiadamy windy brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych.
  Obok budynku, po jego zachodniej stronie znajduje się parking dla Interesantów i Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.
  Nie posiadamy parkingu dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku można wejść z psem asystującym.
  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.