Konkurs - Wiosna w obiektywie NOWA DATA


12-03-2021

 

 


Regulamin konkursu fotograficznego 

„Wiosna w obiektywie”

 

 

§ 1 Przepisy ogólne

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 
 1. Celem konkursu jest zarejestrowanie mieszkańców wojwództwa Lubuskiego poznaniem przyrody, uwrażliwianiem na jej piękno, zagrożenie i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 3. Konkurs ma charakter zamknięty dla województwa lubuskiego.


§ 2 Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może zgłosić 3 fotografie.
 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres: oksir_babimost@op.pl  z dopiskiem „Wiosna w obiektywie”.
 4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, kontakt telefoniczny.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających  wymienionych wyżej wymogów.
 7. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury.
 8. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.


§ 3 Terminarz konkursu

 1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31.03.2021 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.
 4. Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury. O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni.

  § 4 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.
 3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.