KONKURS - Pisanka Wielkanocna


25-03-2021

 


Regulamin konkursu

„Pisanka Wielkanocna”


§ 1 Przepisy ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście.

2. Uczestnicy zabawy samodzielnie wykonają pisankę wielkanocną.

3. Dostarczone prace do GOK na Konkurs oznaczają akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

4. Konkurs ma charakter zamknięty - tylko dla mieszkańców gminy Babimost.


§ 2 Przepisy dotyczące prac


1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Technika dowolna.


2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

3. Prace należy dostarczyć na konkurs do GOK Babimost.

4. Prace należy podpisać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Pisanka Wielkanocna” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających  wymienionych wyżej wymogów.

7. Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez Jury.

8. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. 9. Ogłoszenie wyników oraz wystaw odbędzie się 01.04.2021 r.


§ 3 Terminarz konkursu


1. Termin deostarczania prac mija w dniu 31.03.2021 r. do godz. 15:00.

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 


   § 4 Postanowienia końcowe


1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba dostarczająca prace jest autorem/autorka załączonych prac.

3. Osoba dostarczająca prace przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z dostarczeniem prac, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.