Konkurs fotograficzny


04-06-2020

 

 

 


Regulamin konkursu fotograficznego 

„Babimost w obiektywie”

 

 

 

§ 1 Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 
 2. Celem konkursu jest zarejestrowanie uroków Miasta Babimost, jego przyrody i architektury, a także ludzi (jako społeczeństwo) i ich działania. 
 3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Konkurs ma charakter otwarty (nie tylko dla mieszkańców gminy Babimost).


§ 2 Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może zgłosić 2 fotografie.
 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres: oksir_babimost@op.pl  z dopiskiem „Babimost w obiektywie”.
 4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, kontakt telefoniczny.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Babimost w obiektywie” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających  wymienionych wyżej wymogów.
 7. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury.
 8. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w postaci bonów pieniężnych.

I Miejsce - bon o wartości 150 zł (na zakupy w sklepie “Groszek” Babimost)

II Miejsce - bon o wartości 100 zł (na zakupy w sklepie “Groszek” Babimost)

 III Miejsce - bon o wartości 50 zł (na zakupy w sklepie “Groszek” Babimost)

 1. Zwycięzcy konkursu nie maja prawa ubiegania się o gotówkę wartości przyznanej nagrody.


§ 3 Terminarz konkursu

 1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 09.06.2020 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
 2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.
 4. Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury. O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni.


  § 4 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.
 3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.