Konkurs fotograficzny "Nasi milusińscy w przebraniach świątecznych"


03-12-2020

____________

Regulamin konkursu fotograficznego

„Nasi milusińscy w przebraniach świątecznych”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście

2. Uczestnicy zabawy mają przesłać zdjęcie swojej pociechy w świątecznym przebraniu (Mikołaja, Choinki, Śnieżynkę, Renifera itp.).

3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Konkurs ma charakter zamknięty - tylko dla mieszkańców gminy Babimost.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może zgłosić 2 fotografie.

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres: oksir_babimost@op.pl  z dopiskiem „Nasi milusińscy w przebraniach świątecznych”.

4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Nasi milusińscy w przebraniach świątecznych” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających  wymienionych wyżej wymogów.

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody za I Miejsce, II Miejsce, III Miejsce.

§ 3 Terminarz konkursu

1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 03.12.2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.

   § 4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.

3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.