ZARZĄDZENIE nr 5/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

Estimated read time 1 min read

Babimoście dnia 29.11.2016r

ustalenie zasad korzystania z sal i świetlic dla mieszkańców z terenu Gminy Babimost

Na podstawie art.28 z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. Dz 2001 r. Nr 13 z późniejszymi zmianami/

zarządza się co następuje:

§1

Ustala się, że:
1. Umowy na okoliczność wesel zawierane są z wyłącznie z osobami wstępującymi w związek małżeński lub z rodzicami (prawnymi opiekunami) przyszłej pary młodej.

2.Umowy na okoliczność uroczystości komunijnych zawierane są z rodzicami lub opiekunami prawnymi osoby niepełnoletniej przystępującej do komunii.

§2

Mieszkańcy gminy Babimost zobowiązani są do złożenia oświadczenia:

1. o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego (w załączeniu wzór oświadczenia nr 1,2) 2.potwierdzające miejsce zameldowania na terenie gminy Babimost ( wzór nr 3) 3.złożenie Oświadczenia dot §2 pkt 2 nie jest wymagane w przypadku posiadania dokumentu

potwierdzającego adres zameldowania np. paszport, prawo jazdy, dowód osobisty 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

Może Cię zainteresować również: