ZARZĄDZENIE nr 1/2017

Estimated read time 2 min read


Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście Babimoście dnia 20.01.2017r. wprowadza się wzory umów na korzystania z sal i świetlic dla mieszkańców z terenu Gminy Babimost oraz spoza Gminy oraz określenie kaucji przy wynajmie sal, świetlic.

Na podstawie art.28 z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. Dz 2001 r. Nr 13 z późniejszymi zmianami , zarządza się co następuje:

§1

Dla mieszkańców z Gminy Babimost oraz spoza Gminy wprowadza się wzory umów na:

Wprowadza się kaucję na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu zawieranych umów w kwotach:

  1. kaucję zabezpieczającą na zabawy i wesela w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych), na 7 dni przed przejęciem Przedmiotu Najmu.

2. kaucję zabezpieczającą na imprezy rodzinne w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), na 7 dni przed przejęciem Przedmiotu Najmu.

§3

Z kaucji zwolnione są:
1.Organizacje społeczne, Stowarzyszenia, Kluby, KGW, Rady Sołeckie, Rady Rodziców, Szkoły,

  1. uroczystości rodzinne, weselne i zabawy, wprowadza się wzór umowy nr 1
  2. uroczystości pogrzebowe ( stypę) wprowadza się wzór umowy nr 2§2

Przedszkola z Gminy Babimost.
2. Uroczystości pogrzebowe ( stypy).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Może Cię zainteresować również: