Załącznik do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście

Estimated read time 4 min read

WZÓR UMOWY NR 1 z dnia 20.01.2017r.

W dniu ……………………r została zawarta umowa pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Babimoście reprezentowanym przez Panią Dyrektor Anetę Sybis – Jeż zwaną w dalszym ciągu „Wynajmującym” a Panią/Panem……………………. zam…………………….. legitymująca się dowodem……………………………………. zwana/y „Najemcą” o następującej treści.

§1

„Wynajmujący” udostępnia Najemcy salę/ świetlicę w miejscowości……………………….. zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza nr ….. z dnia ……. oraz Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury nr ….. z dnia …….. .

§2

„Najemca” wykorzysta salę w celu zorganizowania …………………………………….. do………osób. §3

Czas najmu ustala się na dzień …………………….

§4
1.Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu niniejszej umowy Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości ……… zł (słownie: …….. złotych) z góry”, na 7 dni przed przejęciem Przedmiotu Najmu, przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, nr rachunku: 61 9660 0007 2600 2684 0200 0001, lub gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Kultury. Nieuiszczenie kaucji w powyższym terminie uprawnia

Wynajmującego do wstrzymania się z wydaniem Najemcy Przedmiotu Najmu.
2.Kaucja przeznaczona zostanie na poczet pokrycia wszelkich roszczeń Wynajmującego, wynikających z niniejszej umowy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody.
3.W zakresie, w jakim kaucja nie podlega zatrzymaniu na pokrycie roszczeń zgodnie z § 4 pkt 2 powyżej, podlega ona zwrotowi na rzecz Najemcy w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego.

§5
W związku z udostępnieniem sali „Najemca” zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu

kwotę………….. zł słownie: ……………………. zł płatne gotówką w dniu podpisania umowy.

§6
1.Najemca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przez wszystkich uczestników wydarzenia, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów przeciwpożarowych. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w Przedmiocie Najmu i jego wyposażaniu w czasie obowiązywania umowy, w szczególności szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, jego kradzieży itp. Najemca zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody na pierwsze wezwanie Wynajmującego w ciągu 7 dni. W przypadku nie wykonania usunięcia szkody w ciągu 7 dni

kaucja przechodzi na Wynajmującego.
2. Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność i dokona formalności z tytułu praw autorskich u właściwej Dyrekcji Okręgowej w Zielonej Górze (ZAiKS), z siedzibą w Zielonej

Górze ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 10.
3.Najemca zobowiązany jest posprzątać salę, świetlicę Najmu po zakończeniu wydarzenia .

§7
Budynek zostanie przekazany i odebrany protokołem przekazania i odebrania w terminie

uzgodnionym z Najemcą .

§8

Strony mają prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez ponoszenia konsekwencji z przyczyn nie zależnych od nich np zdarzeń losowych lub w przypadku ogłoszenia referendum, wyborów, wyborów uzupełniających itp. ogłoszonych przez organy samorządowe, państwowe, prezydenta RP w terminie odbywającego się wesela. Umowa zostaje rozwiązane bez ponoszenia konsekwencji przez Wynajmującego lub Najemcę w terminie do 30 dni przed odbywającą się uroczystością. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty lub zaproponowania innej sali na terenie gminy należącej do Zarządzającego przez Gminny Ośrodek Kultury.

§9
1.Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygniecie

właściwego sądu „Wynajmującego”.
2. W przypadku stwierdzenia złożenia fałszywego oświadczenia „Wynajmujący” powiadomi odpowiednie Organy.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

Wynajmujący Najemca

Może Cię zainteresować również: